29.11.2018

Delgeneralplan för ett vindkraftsområde i Pensala; Storbötet

 

DELGENERALPLANEFÖRSLAG TILL PÅSEENDE

Nedannämnt planförslag är offentligt framlagt till påseende fr.o.m. 30.11.2018 t.o.m. 4.1.2019 vid stadens anslagstavla, Stadshuset/tekniska avdelningen, adress; Topeliusesplanaden 7 och på stadens hemsida (www.nykarleby.fi, Anslagstavla/kungörelser; Storbötets vindkrafts-område).

Delgeneralplan för ett vindkraftsområde i Pensala; Storbötet
Generalplan med rättsverkan uppgörs för ett delområde invid Storbötet. Planeringsområdet finns söder om bosättningen i Pensala by, på gränsen mellan Nykarleby stad och Vörå kommun.
Planprocessen som har inletts hösten 2013 (Program för deltagande och bedömning – PDB, TEN 17.9.2013) tas delvis om och ett nytt justerat planförslag presenteras.

Inom Nykarleby stads planeringsområde utvisas i justerat delgeneralplaneförslag ett område för en vindkraftspark, omfattande totalt 18 vindkraftverk och kraftverkens totalhöjd får vara högst 250 m.
Planen uppgörs så att man med stöd av denna kan bevilja bygglov (MBL 77 a §).

Eventuella anmärkningar mot planförslaget skall inlämnas till stadsstyrelsen, adr. PB 29, 66901 Nykarleby före utgången av den tid förslaget varit framlagt till påseende.

Stadsstyrelsen i Nykarleby 30.11.2018

 


Gå till "Anslagstavla"