06.09.2018

Detaljplaneändring för ett delområde invid Nykarleby älv samt del av Seminarieområdet

 

Nedannämnt planutkast är offentligt framlagt till påseende fr.o.m. denna dag t.o.m. 8.10.2018 vid tekniska avdelningen i stadshuset, besöksadress; Topeliusesplanaden 7 samt på stadens hemsida (www.nykarleby.fi, Anslagstavla/kungörelser; detaljplan för delområde invid Nykarleby älv – Seminarieområdet).

Detaljplaneändring för ett delområde invid Nykarleby älv samt del av

Seminarieområdet

Detaljplaneändring uppgörs för kvarteren 204, 601, 602, 605, 606 och 651 samt för vatten-, gatu-, park- och närrekreationsområden i anslutning till ovannämnda kvarter. Planeområdet är beläget ca 0,5 km från stadscentrum, bl.a. invid gatorna Fjärrgränd, Residensgatan, Seminariegatan, Västanlid och Lybecksgatan samt Topeliusesplanaden.

Med planeprojektet uppdateras och granskas områdets detaljplaner. I projektet behandlas frågor i anslutning till byggnadsskydd. Särskild vikt fästs på trafiksäkerhetsfrågor och med detaljplanen avser man anvisa en områdesreservering för en ny bro över Nykarleby älv. Ytterligare granskas trafiken på och invid skolområdet och framtida utbyggnadsmöjligheter. Befintliga gatu-, park- och närrekreationsområden kan omdisponeras.

Presentation av planutkast

Tisdagen 11.9.2018, kl. 18.00 - 19.00 presenteras detaljplaneutkastet på Stadshuset i Nykarleby, adress; Topeliusesplanaden 7.

Synpunkter över det ovannämnda planeärendet kan framföras till Nykarleby stad/Planläggning ochmätning under den tid handlingarna finns till påseende. Information om planeärendet ges av personalen på enheten Planläggning och mätning vid tekniska avdelningen, tfn: 7856 111/v.

Tekniska nämnden i Nykarleby 7.9.2018


Gå till "Anslagstavla"