Avloppsvatten

Allmänna avloppsnätet


Avloppsvatten från stadens centrum samt delar av Jeppo, Munsala och Socklot leds till det allmänna avloppssystemet som upprätthålls av Nykarleby Kraftverk. Avloppsvattnet pumpas genom tryckledning till Jakobstads reningsverk för behandling. År 2012 var ca 40 % av Nykarleby stads invånare anslutna till det allmänna avloppsnätet.

avloppsvatten

Avloppsvattenbehandling på glesbygden

Ca 60 % av Nykarleby stads invånare bor i områden där det allmänna avloppsnätet ännu inte byggts ut eller inte kommer att byggas ut. På dessa områden skall fastighetsägarna behandla sitt avloppsvatten i egna reningssystem. Enligt kraven i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät skall avloppsvattnet renas från organiskt material med minst 80 %, från totalfosfor med minst 70 % och från totalkväve med minst 30 %. I Nykarleby Stads byggnadsordning stadgas att avloppsvatten på viktiga grundvattenområden skall ledas för behandling utanför grundvattenområdet alternativt ledas till slutna och täta uppsamlingsbrunnar.

Kraven i avloppsförordningen gäller genast för nybyggen samt gamla fastigheter som grundrenoveras, medan fastigheter som byggts före år 2004 skall uppfylla reningskraven senast 15 mars 2016. Förordningen gäller för allt hushållsavloppsvatten och omfattar således både fast- och fritidsbosättning.

Fastighetsägare som bor permanent på fastigheten och som fyllt 68 år före den 9 mars 2011 kan ansöka om befrielse från kraven på rening av avloppsvatten. Personer som befinner sig i en svår livssituation, såsom långvarig sjukdom eller arbetslöshet, kan ansöka om undantag från kraven i förordningen för fem år i sänder.

Avloppsreningssystem

Det finns en mängd olika avloppsreningssystem på marknaden som uppfyller kraven i förordningen. De fastighetsvisa avloppsreningssystemen kan grovt delas in i två huvudgrupper, dels system som behandlar tvättvatten och wc-vatten separat, dels system som behandlar allt avloppsvatten gemensamt. De belastande ämnena härrör främst från wc-vattnet, varför behandlingen av avloppsvattnet underlättas avsevärt om tvätt- och wc-vatten inte blandas ihop.

Om man istället för en vattenklosett installerar en torrtoalett eller en vattensnål toalett (0,2-0,5 l/spolning), vars avfall samlas till endera en kompost eller en sluten tank, klarar man sig med ett lättare system för rening av tvättvattnet. Ett sådant system är t.ex. ett gråvattenfilter eller en tvådelad slambrunn kombinerat med markinfiltration eller en mindre markbädd. Avfallet från toaletten transporteras till avloppsreningsverk alternativt komposteras för att därefter användas som jordförbättringsmedel.

Godkända system för rening av både wc-vatten och tvättvatten är minireningsverk eller tredelad slambrunn i kombinationen med markbädd. Allt avloppsvatten kan även samlas upp i en sluten tank. Avloppsvattnet mellanlagras i tanken och transporteras därefter bort för behandling. På sandiga områden där grundvattenytan är belägen minst 2 meter under markytan och ingen risk för förorening av grundvatten föreligger är även markinfiltration ett godkänt system. I tätbebyggda byar lönar det sig i allmänhet att satsa på ett gemensamt minireningsverk. Investerings- och driftskostnaderna är lägre och reningsverket fungerar bättre då avloppsvattenbelastningen är jämnare.

Vad skall jag göra

Det första man bör göra ifall avloppsreningssystemet på fastigheten inte uppfyller kraven i förordningen är att undersöka om det är möjligt att ansluta huset till kommunens avloppsnät. VA-chef Ben Ingman vid Nykarleby Kraftverk svarar på frågor angående planerad utbyggnad av det kommunala avloppsnätet.

Ifall det inte är möjligt att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet är nästa steg att kontakta en VVS-planerare som utifrån husets konstruktion och omgivningsförhållandena kan ge förslag på lämpliga avloppsreningssystem. I planeringsskedet lönar det sig också att kontakta kommunens byggnadsinspektör eller miljövårdssekreterare för att utreda om det finns regionala bestämmelser på området som bör beaktas i avloppsplanen.

VVS-planeraren gör upp en avloppsplan som skall godkännas av kommunens byggnadsinspektör före avloppsreningssystemet byggs. Planen för avloppsreningssystemet ingår som en del av bygglovsansökan vid nybyggen och renoveringar som kräver bygglov, medan fastighetsägaren ansöker om åtgärdstillstånd ifall ändringen av avloppsreningssystemet gäller en befintlig fastighet.

Bidrag

Kostnaderna för arbetet med att bygga och installera avloppsreningssystemet omfattas av hushållsavdraget. Hushållsavdraget gäller förnyandet av avloppsreningssystemet på befintliga fastigheter som används året om.

Gemensamma vattentjänstprojekt, exempelvis byggande av byavisa avloppsreningsverk och vattentjänstnätverk, kan erhålla bidrag från statens vattentjänstunderstöd. Bidraget som beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten omfattar högst 35% av kostnaderna, men i praktiken har bidragen som beviljats de senaste åren varit 10 - 20 % av kostnaderna.

Mer information om avloppsförordningen samt om olika typer av avloppsreningssystem finns bl.a. på miljöförvaltningens och vattenskyddsföreningens hemsidor:
www.miljo.fi/lokalavlopp

Käymäläseura Huussi ry upprätthåller en hemsida med information om torrtoaletter:
www.huussi.net